Han tornat els vals de compra!

Han tornat els tradicionals sortejos setmanals de vals de compra de 50 euros. Veniu i participeu!

Aquí teniu les bases:

 

BASES REGULADORES DELS SORTEJOS SETMANALS DE VALS DE COMPRA DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL 2021. SEGONA EDICIÓ 2021

 

 1. Definició de la campanya

Donat l’èxit d’aquestes campanyes, durant els propers mesos continuarem fent sorteigs setmanals de vals de compra.  Així, sortejarem 34 vals de compra de 50€ (en total 1.700 euros) entre les persones que siguin titulars d’una targeta client del Mercat Central de Sabadell i, comprin al Mercat Central de Sabadell durant el període de temps comprès entre els dies 1 d’agost  i 11 de desembre de 2021. La promoció consisteix en:

-           1 sorteig setmanal d’un val de compra de 50 euros durant el mes d’agost i

-           2 sortejos setmanals d’un val de compra de 50 euros cadascun les setmanes de la resta de la promoció.

Físicament són 5 vals de compra de 10 euros per premi.

 

2. Qui pot participar en la promoció

Poden participar en la promoció, exclusivament, totes aquelles persones físiques, més grans de 18 anys, que essent clients del Mercat Central de Sabadell, siguin a la vegada titulars de la Targeta Client d’aquest mercat.

N’estan expressament exclosos:

- les persones jurídiques

- els concessionaris del Mercat Central de Sabadell, les persones que visquin amb ells (a la mateixa casa) i els seus empleats.

 

3. Vigència de la promoció

La promoció tindrà lloc en el període comprès entre els dies 1 d’agost i 11 de desembre de 2021, ambdós inclusivament. No obstant, si causes alienes al mercat (com la situació sanitària) impedissin dur a terme aquesta promoció (total o parcialment) aquesta (o la part corresponent) s’aplaçaria el temps que fos necessari fins que la situació ho permetés.

 

4. Validesa dels vals de compra                         

Els vals de compra tindran validesa:

-          els sortejats durant l’agost, fins el 31 d’octubre de 2021;

-          i els següents sortejats,  fins el dia 31 de març de 2022.

Cada val de 10 euros serà vàlid per a una compra superior a 10 euros a les parades del Mercat Central de Sabadell. S’admetrà l’ús de diversos vals en compres de valors múltiples de 10 (en compres superiors a 20€, es podran fer servir 2 vals, superiors a 30€, 3 vals, etc.). Els vals no es podran bescanviar total o parcialment per diners.

 

5. Com participar en la promoció

Les persones poden participar en aquests sorteigs en el moment en què, efectuant una compra en les parades del Mercat Central, paguin i donin a la parada on estiguin comprant, la targeta client del mercat perquè la passin pel lector de targetes adherit al les pantalles tàctils del sistema informàtic.  

 

6. Mecanisme del sorteig i dates dels sorteigs

Principio del formulario

La distribució dels premis es realitzarà mitjançant el sistema informàtic de Moments Guanyadors, d'acord amb la següent mecànica:

Hi haurà 34 Moments Guanyadors distribuïts durant tot el període promocional i, es determinaran de forma totalment aleatòria mitjançant una aplicació informàtica que s’anomena imercat admin.

El Mercat Central de Sabadell disposa d’un arxiu informàtic amb les dades de tots els titulars de les targetes client del mercat.

Participen en els sorteigs d’una setmana aquelles persones titulars de la targeta client del mercat que, en els moments guanyadors de la setmana, comprin en el Mercat Central de Sabadell.

La participació en un sorteig té lloc en el moment en què finalitza una compra en una parada del mercat i, el comprador entrega al paradista la targeta client del mercat, a fi i efecte de què la passi pel lector de targetes del sistema informàtic.

Centralitzadament, i mitjançant un procés informàtic, s’aplica una funció d’aleatorietat basada en el nombre total de registres del període de temps establert per a cada sorteig.

Els usuaris que participin en aquesta promoció i, coincideixin amb un Moment Guanyador, obtindran un dels premis descrits a les presents bases.

Donada la mecànica del sistema, no serà possible la compareixença d’un notari.

En cas de renúncia a algun premi, o de no localització de la persona guanyadora, la Junta Directiva del Mercat Central es reserva el dret d’afegir-lo o no a sortejos posteriors a aquest.

Final del formulario

Els moments guanyadors seran dos cada setmana durant les setmanes incloses en el període promocional.  

 

7.Premis           
Els premis d’aquesta promoció són 34 vals de compra de 50 euros cadascun. Físicament són 170 vals de 10 euros per al total de premis.

Els premis són lliurats a les persones guanyadores físicament, NOMÉS a la parada d’Atenció Ciutadana del Mercat Central de Sabadell, prèvia identificació.

 

8.Notificació
La notificació als guanyadors de l’obtenció del premi comporta l’inici del termini d’un mes (30 dies naturals) en què s’ha d’acceptar el premi. En el cas de què un premi no sigui acceptat (o recollit) dins d’aquest termini, per algun dels premiats, es considerarà que aquest guanyador renuncia al premi.

Si el càlcul del termini d’acceptació generés algun dubte, aleshores el període de temps d’acceptació (o recollida) de 30 dies naturals es començarà a comptar des de l’endemà del dia del sorteig en què aquella targeta client hagi resultat premiada.

 

9. Fiscalitat i canvis

Els premis d’aquesta campanya estan subjectes a la normativa fiscal que regeix aquesta matèria. Els guanyadors oficials no podran canviar el premi per diners en efectiu. El Mercat Central de Sabadell es reserva el dret de modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació als seus clients, així com de substituir el premi de la promoció per un altre del mateix valor, de les mateixes característiques o semblants, en aquells casos en què ho consideri oportú. 

 

10. Comunicació als guanyadors

El Mercat Central de Sabadell comunicarà el resultat del sorteig als guanyadors, de manera personalitzada, mitjançant via telefònica o electrònica o per d’altres mitjans que en el seu moment es considerin oportuns. En cas de no localitzar el guanyador després de 3 intents, el premi es considerarà desert.

 

11. Acceptació del premi

L’acceptació del premi per part del guanyador es considera feta en el moment en què el titular signa la recollida del premi.

L’acceptació del premi, comporta l’autorització al Mercat Central de Sabadell de fer-li una fotografia i publicar-la a la seva web i xarxes socials, per a la publicitat i promoció del Mercat Central de Sabadell.

 

12.     Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la normativa estatal de protecció de dades, juntament amb el Reglament (UE)2016/679 General de Protecció de Dades Personals, li informem del tractament de les seves dades personals, a través d’un fitxer del que es responsable i destinatari la  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADEL, per gestionar la participació del titular en el present concurs i, tramitar posteriorment el lliurament del premi, si escau. Les seves dades es tracten en base al seu consentiment. El termini de conservació previst és aquell estipulat a la normativa vigent i, en tot cas,  mentre no retiri el seu consentiment prestat. No es preveu la transferència de les seves dades, exceptuant la finalitat d’emmagatzemar, però  en qualsevol cas, es farà en base a l’existència de les garanties adequades. L’informem dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició així com la revocació del consentiment prestat en el seu cas, contactant amb  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL en PLAÇA DEL MERCAT S/N, 08201, SABADELL, BARCELONA, per adreça electrònica a info@mercatcentralsabadell.com.

Igualment li informem que té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades pertinent.

Així mateix, els participants  autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la pàgina web del Mercat Central de Sabadell, a les xarxes socials o a d’altres publicacions, o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció del Mercat Central de Sabadell amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors.

 

13.     Situacions excepcionals

Si per raons de funcionament del sistema informàtic o, de la gestió dels sorteigs, alguna setmana (dins del període de promoció) no surt algun dels moments guanyadors que estaven previstos, el Mercat Central es reserva el dret d’allargar (o no) la promoció en un nombre de moments iguals als què no hi hagi hagut premi o, d’organitzar un altre sorteig amb aquests premis que no han sortit. 

Qualsevol dubte o qüestió que generi la seva aplicació o/i el funcionament del sistema informàtic serà resolt per la Junta Directiva de la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell. La participació en els sorteigs implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

14.      Dipòsit de les bases

Aquestes bases seran dipositades en el Mercat Central de Sabadell i fetes públiques a través del plafó d’informació del mercat i la web www.mercatcentralsabadell.com